Operační výkony

Endoskopická adenotomie
"odstranění nosních mandlí

Odstranění nosní mandle je nejčastěji prováděný operační výkon vůbec. V principu se jedná o odstranění nadměrně zbytnělé lymfatické tkáně nosohltanu. Nosohltan je dutina za nosem těsně pod lební klenbou, před páteří a navazuje na nosní dutinu, která sem vyúsťuje. Z boku nacházíme vyústění Eustachových trubic, které jsou zodpovědné za ventilaci středního ucha. Výkon se provádí za jednodenní hospitalizace, v celkové anestezii pod tzv. optickou kontrolou, tj. operační pole hlídáme zrakem pomocí endoskopu zavedeném do nosohltanu nosní dutinou. Operace samotná se provádí speciálním nožem - kyretou, kterým seřízneme nadbytečnou tkáň z klenby nosohltanu. V případě potřeby "dočistíme" okolí Eustachových trubic shaverem. Shaver je zařízení skládající se ze dvou, do sebe zasunutých trubic, kde vnitřní trubice rotuje ve vnější trubici. Na hrotu trubic je výřez, do kterého se dostává přebytečná tkáň. Rotující trubice tuto tkáň drtí a pomocí aktivního odsávání je tato rozdrcená tkáň odsávána do sběrného zařízení. Krvácení zastavujeme elektrokoagulací. Získanou tkáň odesíláme na histologické vyšetření. Operovaného pacienta předává anesteziolog po probuzení z narkózy lékaři na oddělení. Zde je pacient pod dozorem cca 6 hodin. Toto je doba nezbytná k úplnému odeznění narkózy. Po této době je pacient propuštěn do domácího prostředí. Na kontrolu pacient přichází po 4-6 dnech. Do běžného života se pacient vrací po týdnu od operace. V současné době nejsou jiné operační techniky (např. Laser asistovaná adenotomie, viz publikace ("Záněty hltanu" autorů Komínek, Chrobok, Astl, vydavatelství Tobiáš z r. 2006) považovány za lege artis z důvodu neefektivity takového postupu a vysokého počtu pooperačních komplikací (jizvení měkkého patra, jizvení E. trubic, poškození páteře).

Tonsillectomie
"odstranění krčních mandlí"

Tonsillectomie znamená odstranění krčních mandlí. Tento výkon se provádí v celkové anestezii a za hospitalizace. Operace trvá cca 1 hodinu. Provádí se výhradně tzv. studenými nástroji, tj. skalpelem, preparačními nůžkami, pinzetami atd. Laser nelze při této operaci použít. Operace samotná probíhá v ústní dutině, kde vedeme krátký řez na předním patrovém oblouku. Tímto řezem pronikneme do lůžka mandle. Lůžko je prostor mezi mandlí a stěnou hltanu. V tomto prostoru můžeme operovat bez rizika poškození velkých krčních cév. V preparaci postupujeme od horního pólu mandle směrem k dolnímu pólu, kde mandle přechází do kořene jazyka. Tento přechod musíme ukončit ostře tj. skalpelem, kličkou či nůžkami. Abychom zabránili přerůstání lymfatické tkáně z kořene jazyka do lůžka po odstraněné mandli, musíme tento přechod dostatečně koagulovat. Přesto občas k přerůstání této tkáně nastává. Z tohoto vzniká pověra, že krční mandle dorůstají. Operace je poměrně hodně krvácivá. V zánětlivě změněných mandlích je bohaté cévní zásobení, takže během operace musíme přerušit velké množství cév. Stavění krvácení je proto dosti složité a zdlouhavé. Provádí se kompresí tamponem s peroxidem vodíku a hlavně pečlivou elektrokoagulací. Hospitalizace trvá 5 dnů od operace. V případě krvácení v pooperační době je možné hospitalizaci prodloužit. Krvácení je nejčastější komplikací. Abychom snížili riziko pooperačního krvácení, je potřeba dodržet absolutní fysický klid.

Shaverová mukotomie
"zmenšení nosních skořep"

Mukotomie znamená odstranění zbytnělé nosní sliznice. Tento výkon se provádí v případě chronické rýmy. V důsledku chronického zánětu dochází k postupnému zbytnění nosní sliznice, která takto postupně vyplní větší část nosní dutiny a tím znemožní nosní dýchání. Tento stav je často způsoben dlouhodobou aplikací nosních kapek. Výkon se provádí v celkové anestezii a trvá cca 1 hodinu. K operaci je potřeba shaver (viz adenotomie) a endoskop s videořetězcem. Po zavedení endoskopu do nosní dutiny použijeme shaver, kterým pronikneme pod sliznici dolní skořepy. V tuto chvíli zapneme shaver a odstraníme dostatečnou část podslizničního vaziva. Takto postupujeme v celé délce dolní skořepy, postupně na jedné, následně i druhé straně. Po výkonu provedeme nosní tamponádu (ucpání nosu longetami) abychom zastavili krvácení. Tato tamponáda zůstává v nose 48 hodin. Poté je odstraněna a pokud nemá pacient potíže, může být propuštěn do domácího ošetření. Hojení trvá cca 1 týden a úplné zahojení pak 1 měsíc. 2-3 dny po operaci jsou velmi bolestivé, takže je potřeba užívat analgetika.

Septoplastica sec. Cottle
"úprava vybočení nosní přepážky"

Septoplastika je operace spojená s úpravou nosní přepážky. Indikací k této operaci je vybočení nebo jiná deformita nosní přepážky. Tato deformita obvykle vzniká jako růstová vada nebo jako následek úrazu. Operace se provádí v celkové anestezii a trvá cca 2 hodiny. Operaci zahajujeme řezem obvykle v levé nosní dírce podél lišty mezi nosními dírkami. V tomto řezu musíme pečlivě identifikovat správnou preparační vrstvu. Jakmile se nám to podaří, provedeme preparaci tzv. mukoperiostálního (vrstva sliznice a okostice) listu a samotné chrupavčité a kostěné kostry přepážky nosní. Poté co je pevná část přepážky dostatečně uvolněna, můžeme začít její úpravu. K tomuto používáme: nůžky, dláto, kladívko a různé typy štípáků. Nepoužitelné části kostry přepážky pomocí těchto nástrojů odstraníme, použitelné části upravíme do potřebného tvaru a buďto ponecháme na místě, nebo po vyndání a úpravě vrátíme zpět. Poté co máme přepážku opravenou, přiložíme mukoperiostální listy zpět a přitlačíme tamponádou. Tato zůstává v nose 48 hodin. Po jejím odstranění, může být pacient propuštěn do domácího ošetření. Hojení trvá cca 1 týden, úplné zahojení pak cca 1 měsíc.

Uvulopalatoplastika
"plastika měkkého patra"

UPP neboli uvulopalatoplastika je výkon, při kterém dochází k úpravě velikosti a napětí měkkého patra. Tento výkon se provádí z důvodu výrazného chrápání. Pokud je měkké patro nadměrně vyvinuto, nebo je s věkem povoleno, může klást při dýchání velký odpor. V proudu vzduchu se pak chvěje a vytváří typický zvuk - chrápání. Míra odporu může být taková, že prakticky znemožňuje dýchání během spánku. Pacient pak přestává, v průběhu spánku, dýchat. Vznikají tzv. apnoické pauzy během kterých pacient nedýchá a tudíž se opakovaně během noci dostává do stavu dušení. Pokud je těchto apnoických pauz příliš, mluvíme o SAS (sleep apnoe syndrom). Přítomnost tohoto syndromu je indikací k operačnímu zákroku. Operace se provádí v celkové anestezii a trvá cca 2 hodiny. Během výkonu se obvykle odstraňují krční mandle . Poté provedeme plastiku patra. Celé měkké patro přiměřeně zkrátíme a to vč. čípku. Tuto část operace provádíme elektronožem nebo laserem. Čípek po zakrácení přišijeme na zkrácené měkké patro a celý obvod zkráceného patra zajistíme pečlivou suturou. Na stranách měkkého patra provedeme 2 – 4 nářezy, abychom při hojení zajistili mírné jizvení a tím zvýšení napětí měkkého patra. Na závěr operace provedeme sešití předních a zadních oblouků po tonsillectomii. Vytvoříme tím jedem pevný napjatý oblouk. Tento již nemůže v průběhu dýchání kmitat a tím vytvářet chrápání. Hospitalizace trvá cca 5 dnů, celkové hojení trvá cca 2-3 týdny.